ثبت مشاور

دانلود رايگان چادر شب قسمت یک تا اخر

تاریخ : 1401.07.25
نظرات : 0

توريست کينگ : يکي ديگر از محبوبترين سريال هاي نمايش خانگي ، سريال چادر شب و بخصوص قسمت اول تا قسمت آخر سريال چادر شب است که با جذب مخاطب بسيار ، توانسته در صدر جدول سريال هاي پر بيننده قرار گيرد و ازاينرو ، رتبه برتر ، به قسمت اول تا قسمت آخر سريال چادر شب تعلق دارد . دانلود آسان و راحت سريال چادر شب قسمت اول تا قسمت آخر ، يکي ديگر از مزاياي اين سريال است .
برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب با کارگردانی محسن تنابنده منتشر می شود ؛ این سریال با ژانر طنز و خانوادگی برای مخاطب بزرگسال از طریق شبکه نمایش خانگی منتشر شد .

 

سال انتشار :     1401    

موضوع : طنز و خانوادگی      

مدت زمان :  50 

رده سنی :  بزرگسال / خانوادگی   

 

 

 قسمت اول تا آخر برنامه شاد چادر شب

 

قسمت اول 1 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت یک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف 

  

 

 سريال چادر شب قسمت اول 1

 

دانلود قسمت اول چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت دوم 2 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال چادر شب قسمت دوم 2

 

دانلود قسمت دوم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت سوم 3 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت سوم 3

 

دانلود قسمت سوم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت چهارم 4 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال چادر شب قسمت چهارم 4 

 

دانلود قسمت چهارم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت پنجم 5 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

 سريال چادر شب قسمت پنجم 5

 

دانلود قسمت پنجم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت ششم 6 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

   

سريال چادر شب قسمت ششم 6 

 

دانلود قسمت ششم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

  

 

قسمت هفتم 7 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال چادر شب قسمت هفتم 7 

 

دانلود قسمت هفتم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت هشتم 8 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

سريال چادر شب قسمت هشتم 8 

 

دانلود قسمت هشتم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت نهم 9 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت نهم 9

 

دانلود قسمت نهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت دهم 10 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت ده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال چادر شب قسمت دهم 10

 

دانلود قسمت دهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت يازدهم 11 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت یازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال چادر شب قسمت يازدهم 11

 

دانلود قسمت یازدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت دوازدهم 12 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت دوازده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت دوازدهم 12

 

دانلود قسمت دوازدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

قسمت سيزدهم 13 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت سیزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 سريال چادر شب قسمت سيزدهم 13

 

دانلود قسمت سیزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت چهاردهم 14 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت چهارده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت چهاردهم 14

 

دانلود قسمت چهاردهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت پانزدهم 15 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت پانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

سريال چادر شب قسمت پانزدهم 15 

 

دانلود قسمت پانزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت شانزدهم 16 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت شانزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت شانزدهم 16

 

دانلود قسمت شانزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

قسمت هفدهم 17 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هفده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

 سريال چادر شب قسمت هفدهم 17

 

دانلود قسمت هفدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت هجدهم 18 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت هجده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت هجدهم 18

 

دانلود قسمت هیجدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

 

قسمت نوزدهم 19 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت نوزده با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

  

 

سريال چادر شب قسمت نوزدهم 19 

 

دانلود قسمت نوزدهم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

قسمت بيستم 20 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت بيستم 20

 

دانلود قسمت بیستم چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و يکم 21 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و يک با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و يکم 21

 

دانلود قسمت بيست و يکم 21 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و دوم 22 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و دو با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و دوم 22

 

دانلود قسمت بيست و دوم 22 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و سوم 23 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و سه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و سوم 23

 

دانلود قسمت بيست و سوم 23 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و چهارم 24 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و چهار با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و چهارم 24

 

دانلود قسمت بيست و چهارم 24 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و پنجم 25 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و پنج با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و پنجم 25

 

دانلود قسمت بيست و پنجم 25 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و ششم 26 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و شش با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و ششم 26

 

دانلود قسمت بيست و ششم 26 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و هفتم 27 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و هفت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و هفتم 27

 

دانلود قسمت بيست و هفتم 27 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت بيست و هشتم 28 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و هشت با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و هشتم 28

 

دانلود قسمت بيست و هشتم 28 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

قسمت بيست و نهم 29 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت بيست و نه با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 سريال چادر شب قسمت بيست و نهم 29

 

دانلود قسمت بيست و نهم 29 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

قسمت سي 30 برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب - دانلود برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب قسمت سي با لینک مستقیم و در پنج کیفیت مختلف

 

 

 سريال چادر شب قسمت سي 30

 

دانلود قسمت سي 30 چادر شب با 5 کیفیت

 

دانلود تمام قسمت های برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

 

 

 

برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب درباره چیست ؟

 

برنامه شاد و مفرح و خانوادگی چادر شب ، مروری است بر خاطرات جشن های ماندگار زندگی هموطنان عزیزمان که قرار است در اواخر سال 1400 و اوایل 1401 از شبکه نمایش خانگی ، پخش شود . چادر شب مرور خاطرات جشن های عروسی ، عقد ، نامزدی ، حنابندان ، شام عروسی ، لباس پوشیدن داماد و ... است که از این رسانه پخش خواهد شد . 

 

 

 

بازیگران مجموعه برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

 

 

بازیگران مجموعه شاد چادر شب ، همه میهمانان و اعضای حاضر در مجالس ذکر شده هستند که خاطراتشان مرور و لحظاتی شاد پدید می آورند . خاطرات روز های شاد مراسم ازدواج ف جشن نامزدی ، حنابندان ، جهاز برون ، عقد و ... 

 

البته شما هم میتوانید یکی از این بازیگران باشید . در ادامه نحوه شرکت و ارسال تصاویر ، به تفصیل شرح داده شده است .

 

 

حواشی برنامه سریالی شاد و خانوادگی چادر شب

اگر قصد دارید شما نیز در این برنامه حضور داشته باشید ، با ادامه این مطلب همراه شوید : 

فقط باید یک تصویر از چند بخش فیلم مربوط به مراسم و جشن هایی از قبیل بله برون ، نامزدی ، لباس پوشیدن داماد ، شام خوردن ، شاباش دادن ، ساقدوش ها ، آذین بندی مراسم ، تزئین ماشین عروس ، مشایعت ماشین عروس ، جهاز برون ، حنابندان ، عروسی و ... را که خود یا اقوامتان در آن حضور دارید را ارسال نمایید. 

 

شرایط ارسال تصاویر : 

ابتدا بایستی یک قسمت از ویدئو که از قسمتهای مختلف مراسم هایی که در بالا ذکر شد را با موبایل ضبط کرده و از طریق واتساپ یا تلگرام به شماره ای که در ادامه اعلام خواهد شد ، ارسال نمایید  . البته ویدئو ها دارای کیفیت مناسب صدا و تصویر باشند .

حداقل مدت زمان هر ویدئو ، 10 دقیقه و شامل بخش های مختلف مراسم باشد .

تصاویر موبایلی ، بصورت افقی ضبط شوند .

جمله " برای پخش این ویدئو از برنامه چادر شب رضایت دارم  " به همراه نام و شماره موبایل در ابتدا و انتهای ویدئو حتما باید بیان شود .

تصاویر قابلیت پخش از رسانه ملی و دیگر رسانه ها را داشته باشد .

در صورت تائید ویدئو توسط تیم سازنده برنامه ، عوامل برنامه برنامه برای دریافت فایل کامل تصاویر و نحوه ارسال آن ، هماهنگی لازم را با شما انجام خواهند داد .

پس از بازبینی فیلم ها ، از تعدادی از هموطنان برای حضور در استودیو دعوت بعمل خواهد آمد .

اگر خاطره و سوژه جذاب با موضوع ازدواج سراغ دارید ، از طریق ارسال متن به شماره اعلام شده ، مارا مطلع نمایید .

هرگونه سوال ف انتقاد و یا پیشنهاد را با شماره اعلامی در میان بگذارید .

فیلم نایس را دنبال نمایید تا از اخبار این برنامه شاد ، مطلع شوید .

 

تلفن جهت ارسال آثار و طرح سوال و ...

 

09195555912 برنامه شاد چادر شب 

 

 

 

 

 


فیلم و سریال تصادفی


نظر دهید :

نام شما : *
ایمیل شما :*
نظر شما :*
کد امنیتی : *
عکس خوانده نمی شود

بالا