ثبت مشاور
+
صنعتی بدون آلایندگی برای رونق اقتصادی و اشتغال
مقالات

صنعتی بدون آلایندگی برای رونق اقتصادی و اشتغال

توریست کینگ :گردشگری که امروزه با عناوین مختلف از قبیل صنعت گردشگری نام برده می شود ، از جمله صنایعی است که میتوان از طریق آن اشتغال را افزایش و اقتصاد را به میزان قابل توجهی ، بهبود و رونق بخشید. این صنعت در بسیاری از کشورها و جوامع گوناگون که پیشرفته محسوب
بالا